Retningslinjer om plassering av geocacher i Norge

Revieweren  Makuta Teridax har følgende å skrive på https://wiki.groundspeak.com/display/GEO/Norway 

Innhold er gjengitt med tillatelse og er grunnleggende minimums krav, dvs. andre krav fra reviewer kan forekomme.

Og du kan fra tid til annen oppleve at du finner cacher som "bryter" med disse retningslinjene, men det er verdt å merke seg at noen cacher kan ha blitt lagt ut før reglene kom og har derfor fått bli grandfathered.

Og mange steder f.eks i naturreservat kan man søke til Fylkesmannen om dispensasjon, og ved å vise til en slik dispensasjon når man sender cachen til publisering så går ting lettere (smile)

Retningslinjer om plassering av geocacher i Norge

Innholdet på denne wikien er ingen komplett oversikt som skal dekke alle situasjoner, men er laget for å støtte opp under retningslinjene og "terms of use". Reviewerne har i tillegg til retningslinjene ulike informasjonskilder som de bruker for å avgjøre om en cache kan publiseres eller ikke.

Kirkegårder og gravlunder

Politivedtektene er kommunale vedtekter. Alle kommuner vi har sjekket, har politivedtekter som sier følgende eller tilsvarende:

På kirkegård er det forbudt å sykle og ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der.

Vi regner geocaching som en lek/aktivitet som kommer inn under dette forbudet. Det er altså ikke er tillat å plassere geocacher på kirkegård, inkludert i gjerdet eller mur som omkranser kirkegård, samt porter og portaler inn til kirkegård. For å hindre at geocachere leter etter geocacher på kirkegårder, må vi også ta hensyn til GPS-ers unøyaktighet. Derfor skal en geocache være gjemt så langt unna en kirkegård at geocachere på leting etter cachen forstår at cachen må være gjemt helt utenfor kirkegården. Nedlagte kirkegårder finnes også, og disse vil vi se på i hvert enkelt tilfelle i forhold til utlegg. Her spiller tiden siden kirkegården var i aktiv bruk inn.

Kulturminne

Å gjemme en geocache i eller rett ved et fredet kulturminne er et brudd på Lov om kulturminner http://www.lovdata.no/all/hl-19780609-050.html#2, dersom det er gjort uten dispensasjon fra Miljøverndepartementet:

Ingen må – uten at det er lovlig etter § 8 – sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller fremkalle fare for at dette kan skje.

Det å plassere og lete etter en geocache fremkaller fare for skade, så man må derfor ta hensyn til vernesonen som gjelder for fredede kulturminner. Lovens § 6 angir en vernesone på fem meter:

Inntil et område som nevnt i første ledd er særskilt avgrenset, omfatter det et fem meter bredt belte regnet fra kulturminnets synlige ytterkant.

På grunn av GPS-ers unøyaktighet, bør en geocache være plassert godt over fem meter fra kulturminnet. Det er også viktig å sjekke om området er registrert på www.kulturminnesøk.no og i såfall hvilken grense som gjelder. Noen slike områder kan være større enn selve det inngjerdede kulturminnet.

Jernbane

Jernbaneverket skriver:

Retningslinjer for plassering av geocacher i forbindelse med jernbanestasjoner og jernbanespor.

Retningslinjene er utarbeidet for å sikre at det ikke oppstår farlige situasjoner i forbindelse med geocaching ved jernbanelinjer og jernbanestasjoner. Ferdsel i og ved jernbanespor er forbundet med livsfare grunnet bl.annet høyspentanlegget og raske tog som har lang stopplengde og ikke kan svinge unna. Personer ved spor er forstyrrende for lokfører og skaper stressende situasjoner. Ferdsel er også forbudt ved jernbanelovens § 9 som sier “Alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge de sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet”, hvor ledd b presiserer at “Det er forbudt for publikum å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum”.

Retningslinjene er som følger:

----------------

Geocacher og personer som er på geocaching skal aldri under noen omstendighet befinne seg nærmere jernbanesporet enn 5 meter.

Geocacher skal ikke plasseres:

  • Innenfor inngjerdede områder
  • På plattform
  • På master, bommer, gjerder, lysfyr, signaler, stolper, skilt, benker, tavler, monitorer, anvisere, eller lignende installasjoner
  • På eller rett under broer, på overganger, i underganger eller i tuneller hvor plassering kan mistolkes med plassering på spor. Slik plassering skaper stor risiko for mistolkning av GPS koordinater.

Geocacher må ikke plasseres slik at man må krysse jernbanelinjen for å finne den. I tilfeller hvor det oppstår tvil om det er behov for å krysse jernbanelinjen bør det indikeres parkeringskoordinater, slik at kryssing ikke forekommer.

Der det er mulig, anbefaler Jernbaneverket at cacher plasseres 50 meter unna infrastrukturen.

----------------

Retningslinjene skal alltid inkluderes i cachens beskrivelse der plassering er i nærheten av jernbaneinfrastruktur.

Retningslinjene gjelder for all jernbaneinfrastruktur, også for nedlagte stasjoner og linjer.

Jernbaneverket er leietaker av publikumsarealene på mange av stasjonene. Som leietaker forplikter vi å sørge for sikkerheten til våre kunder. Retningslinjene gjelder derfor også for slike stasjonsområder.

Følges retningslinjene for plassering er det ikke behov for søknad om plassering til Jernbaneverket.

Jernbaneverket skriver om søknad om plassering

Henvendelser ang plassering av geocacher rettes Jernbaneverkets kundesenter:

Adresse: Jernbaneverket Kundesenter,
Pb 4350, 2308 Hamar

Telefon: 477 70 098
e-post: kundesenter@jbv.no

Merk at flere nedlagte jernbanestrekninger fortsatt står på jernbaneverkets lister, og det er disse vi forholder oss til. I Norge anvender reviewerne i utgangspunktet de samme regler også om t-baner og bybaner (Oslo, Bergen og Trondheim), samt museums- og industribaner som er i drift.

Vei

Vegdirektoratet skriver:

Geocacher kan ikke plasseres på veger, broer, trafikkskilt mv. uten godkjenning av den som eier vegen med tilhørende konstruksjoner og vegutstyr. Vegeier kan være kommunen, fylkeskommunen Statens vegvesen eller private. Når det gjelder skilt og andre trafikkontrollinnretninger er det i skiltforskriften § 1 nr. 2 eksplisitt fastsatt at det «er forbudt å feste til skilt eller til annen offentlig trafikkontrollinnretning noe som ikke gjelder skiltets eller innretningens formål.»

I tillegg til det som er sagt over, vil jeg nevne vegtrafikkloven § 3, grunnregelen for trafikk. Det framgår her at «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.» Plassering av geocacher på steder som nevnt over, vil kunne medføre trafikkfarlige situasjoner.

Cacher på steder som nevnt ovenfor publiseres bare om vi får se en tillatelse. Merk at vi ikke ber om tillatelse til cacher som er plassert på steder som utelukkende er beregnet for gående og/eller syklende, altså gang- og sykkelveier, gågater o.l.

For å plassere en cache som krever tillatelse, søk det lokale regionveikontoret, dersom veien er en europavei, riksvei eller fylkesvei. For kommunale veier, søk kommunen. For private veier, søk grunneier, veglag eller liknende.

Skoler og barnehager

Plassér geocacher i god avstand fra skoler og barnehager. Groundspeak tillater ikke slike plasseringer. Det er ikke bra om geocachere som leter etter en cache vekker unødig frykt og mistanke blant elever, foreldre eller ansatte. Retningslinjene http://www.geocaching.com/about/guidelines.aspx#restrictedareas sier

Geocacher skal ikke plasseres på begrensede, forbudte eller på andre måter upassende steder.

Verneområder

Geocacher i verneområder skal være plassert ut slik at de ikke er i strid med vernebestemmelsene. Hvert verneområde har sin egen verneforskrift. Verneforskriften finner man ved å søke på https://lovdata.no.

Myndighetene er ikke helt konsekvente, når det gjelder geocacher i verneområder. Så langt ser praksisen ut til å være

  • For geocacher i nasjonalparker og landskapsverområder ber vi ikke om tillatelse, men slike cacher bør legges ut i samarbeid med forvalteren av verneområdet.
  • For geocacher i naturreservater må vi se en tillatelse.

Bakgrunnen er at vi er blitt kontaktet av vernemyndigheter som har uttrykt bekymring for plassering av geocacher i verneområder. Bekymringene har vært knyttet til slitasjen som geocaching medfører. Miljødirektoratet og andre vernemyndigheter er i utgangspunktet positive til geocaching, men de ønsker at cacheeiere skal ta kontakt med vernemyndighetene før geocacher utplasseres, slik at utplasseringen skaper minst mulig konflikt med ønsket om vern.

Sjømerker

Geocacher publiseres ikke uten tillatelse, dersom de er plassert på fyrlys, lykter, sjømerker (varder, båker, staker, mv.), farvannsskilt og andre innretninger og anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen. Lov om havner og farvann § 21. Rettsstridig bruk av innretninger og anlegg for navigasjonsveiledning (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2009-04-17-19) sier

Ingen må uten etter tillatelse fra departementet bruke innretning eller anlegg som skal gi navigasjonsveiledning eller regulere ferdselen, til noe annet enn formålet med slik innretning mv., eller for øvrig foreta noe som kan hindre eller vanskeliggjøre at slike innretninger eller anlegg virker etter sin hensikt, herunder fortøye i, fjerne, flytte, forandre eller skjerme innretningen eller anlegget. Det samme gjelder brygger, kaier eller liknende for losbåter.

Montering/plassering av geocacher i trær

En geocache skal plasseres/monteres/installeres så skånsomt som mulig. Det er ikke tillatt å bore, skru, spikre, lime eller nagle fast noe for å feste en geocache til et tre uten at grunneier gir tillatelse til dette. For å feste en geocache til et tre, anbefales et mykt og tøybart materiale som ikke skader treet. Bruk av metallobjekt inn i levende tre kan ødelegge treet og dessuten gi skade på maskiner i sagbruk, på høvleri osv. Ødeleggelse av barken kan føre til at treet dør og dermed mister sin verdi for grunneier.

Retningslinjer for ulike cachetyper

Virtuelle og fysiske trinn

En geocache kan bestå av ett eller flere trinn. Tradisjonelle geocacher er det mest vanlig, og der er det oppgitt bare en koordinat (nord- og østkomponent). Men på en del geocachetyper, kan det finnes flere trinn før finalen. Et vanlig eksempel på en slik cacher, er en multicache. På en slik cache er det ett eller flere trinn før finalen. Disse trinnene kan være virtuelle eller fysiske. Et virtuelt trinn er et observasjonspunkt, som noen andre har plassert ut eller montert tidligere. Et fysisk trinn er noe man selv har plassert ut, stort eller lite, boks eller klistremerke. Innen samme GC kode gjelder ikke 161 m regelen. Et virtuelt punkt kan ligge tett inntil en annen cache eller trinn til en cache, mens et fysisk trinn krever 161 m avstand til en annen installasjon.

Eventer

I Norge praktiseres en minimum avstand mellom vanlige eventer på 50 km i luftlinje, når tidsrommet enten før eller etter eventet er mindre enn 5 timer. Dette er en regel som Groundspeak har godtatt for Norge for å hindre eventstacking. En innmeldt serie med eventer kan også nektes som unike eventer, selv om avstanden er over 50 km, hvis det er i hovedsak den samme gruppen som reiser fra event til event. Groundspeak ønsker at intensjonen med et event skal være sentral; en sosial samling for og med geocachere. Reviewerne vil svare på ulike spørsmål om eventer, i tilfelle man er i tvil om et event er publiserbart eller ikke. I noen få tilfeller sendes eventer til Appeals hos Groundspeak for avgjørelse der. 

Challengecacher

For å publisere en challenge, ønsker vi normalt at utlegger kan dokumentere at minst 10 norske geocachere er kvalifisert for utfordringen. Dette ut fra retningslinjene: "A challenge geocache needs to appeal to, and be attainable by, a reasonable number of geocachers". Dette betyr at utlegger må vise reviewer denne dokumentasjonen før publisering
Challengecacher publisert før 21. april 2015 har status "grandfathered" i spillet, og nye utlegg etter 24 mai 2016 skal følge de nye retningslinjene som er gitt. En lik eller tilsvarende lik challenge må legges minst 50 km unna tidligere publiserte challengecacher.   

Ressurser

Retningslinjer og Hjelpesenter

Retningslinjene og Hjelpesenteret inneholder mye informasjon om plassering av cacher generelt. Informasjonen i denne wikien er basert på disse retningslinjene slik de praktiseres i Norge.

  • Klikk her for å åpne Retningslinjene (Guidelines)
  • Klikk her for å åpne Hjelpesenteret (Help Center).

Kart

Veier

Land

Sjø

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.