Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Lantill punkt om å unngå plasseringer hvor leting ødelegger området.

...

 • Kirkegårder og gravlunder: Politivedtektene tillater ikke sport og lek på kirkegårder. En cache skal heller ikke være gjemt i gjerdet som omkranser kirkegården eller på porter eller portaler inn til kirkegården. Hvis du ønsker å få publisert en cache ved en kirke eller gravlund, gi en bekreftelse i en «reviewer note» på at cachen ikke er gjemt på en kirkegård.
 • Togstasjoner og jernbanespor: Jernbaneverket tillater ikke slike cacher pga. faren for at folk leter i sporet etter cachen. Dersom en cache er plassert i nærheten av en togstasjon eller et jernbanespor som er i bruk, må cachen være plassert så langt fra sporet at en som leter etter cachen forstår at cachen ikke kan være gjemt ved sporet.
 • Skoler og barnehager: Groundspeak tillater ikke slike cacher. Det er ikke bra om geocachere som leter etter cachen vekker unødig frykt og mistanke hos barn, foreldre eller ansatte. Hvis du ønsker å få publisert en cache i nærheten av en skole eller barnehage, gi en bekreftelse på at cachen ikke er gjemt slik at den kan være problematisk.
 • Kulturminner og annet som er fredet: Det er viktig å vise hensyn når det gjelder fredede områder, gjenstander og konstruksjoner. Dette inkluderer naturreservater, gamle bygninger, broer osv. Det inkluderer også alle fornminner, altså alle spor etter menneskelig aktivitet frem til reformasjonen i 1537. Disse er automatisk fredet etter kulturminneloven § 4. Loven freder i tillegg alle bygninger med opprinnelse frem til 1649 samt alle samiske kulturminner eldre enn 100 år. Med mindre disse fredede gjenstandene har et særskilt fredningsområde gjelder en minsteavstand på fem meter. Merk at mange gjenstander og områder som ikke automatisk fredes av kulturminneloven har særskilt fredning eller er fredet etter andre lover enn kulturminneloven. Husk at geocaching skal vise frem steder, ikke skade dem.
 • Olje- og gassplattformer: Groundspeak tillater ikke slike cacher. Slike områder er uansett ikke tilgjengelige for allmennheten.
 • Militære områder: Groundspeak tillater ikke slike cacher. Slike områder er uansett ikke tilgjengelige for allmennheten.
 • Over trafikkerte veier: Cacher skal ikke plasseres over trafikkerte veier eller andre steder der det kan oppstå skade eller farlige situasjoner dersom cachen eller dens innhold faller ned.
 • Steder med terrorfare: Cacher skal ikke plasseres på områder som har en høyere terrorfare. Dette er for å unngå at cachen tas for å være en bombe.
 • Steinmurer, moloer o.l.: De som leter etter cacher på slike steder flytter på steiner når de leter og dermed ødelegges muren, moloen o.l. Slik oppførsel er ikke til å unngå, så unngå slike plasseringer. Unngå også plassering andre steder hvor leting kan føre til ødeleggelser. Groundspeak tillater ikke plasseringer som medfører ødeleggelse av privat eller offentlig eiendom.

For alle områdene nevnt ovenfor gjelder to enkle regler:

...