Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
TTF - Third To Find
Nummer tre som finner en cache.
Se også: FTFSTF

TTF er en forkortelse for Third To Find og brukes om den tredje som finner en cache og signerer loggboken. TTF er mindre brukt enn FTF.